REKLAMAČNÝ PORIADOK

Povinnosť kupujúceho pri prevzatí tovaru od dopravcu

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia článku č.8 „Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)” Obchodných podmienok pre zásielkový predaj tu.

Kupujúci je oprávnený pri prevzatí zásielku prezrieť a v prípade zistenia zjavného poškodenia povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu je povinný toto poškodenie alebo stratu reklamovať ihneď pri preberaní u kuriéra dopravnej spoločnosti. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný zápis. Dopravca je povinný takýto zápis spísať. Kupujúci je povinný umožniť dopravcovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi dopravcu.

Reklamácie neúplnosti zásielky alebo mechanické poškodenie tovaru

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí kupujúcim zjavná, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky na e-mail info@origos.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 905 314 243. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka, je povinný kupujúci reklamovať písomne na e-mail info@origos.sk najneskôr posledný deň záručnej doby. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na nápravu a to:

• náhradným dodaním tovaru
• primeraným znížením kúpnej ceny
• odstúpením od zmluvy

Postup pri uplatňovaní reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie Vás prosíme, v záujme rýchleho vybavenia, dodržiavať nasledovný postup:

1

Kontaktujte nás e-mailom na info@origos.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 905 314 243, kde uvediete nasledovné informácie:

• číslo objednávky (hrubo vyznačené číslo na Vašej objednávke ako napr. PD00020 alebo na vystavenej faktúre),
• číslo predajného dokladu (číslo faktúry napr. FV091022),
• stručný popis závady pneumatiky alebo diskov, prípadne fotografiu. 

2

Najneskôr do 2 pracovných dní Vám budú zaslané informácie a reklamačný protokol na Váš e-mail alebo oznámené telefonicky o ďalšom postupe a spôsobe vybavovania reklamácie.

3

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu: Origos Group, s.r.o., Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce kupujúceho spolu s presným popisom druhu a označením rozsahu vady, ktorý je potrebné poslať na e-mail info@origos.sk so záručným listom, resp. kópiou dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar odporúčame poistiť.

4

O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5

O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň Vám bude prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou doručená kópia reklamačného protokolu.